Regulamin zakupów w systemie internetowej rezerwacji usług Miami wars

Strony i przedmiot umowy

1. Serwis internetowej rezerwacji usług znajdujący się pod adresem www.miamiwars.pl zwany w dalszej
części Serwis, miamiwars lub System rezerwacji, lub Sprzedawca jest własnością, Miami Wars spólka z o.o. Marcina Kasprzaka 29 / 753, 01-234 Warszawa Warszawa
KRS: 0000656661 NIP: 5242800304
tel. +48791149490, +48791197500 rezerwacje@miamiwars.pl, info@saunawisla.pl
dalej Sprzedawca
2. Stroną dokonującą zamówienia i zakupów może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba
prawna zwana dalej Klientem. Składając zamówienie, Klient akceptuje i zgadza się z postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
3. Produktem są towary i usługi oferowane przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności.
4. Ceny podane w serwisie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie
zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego). Ceny wszystkich produktów znajdujących
się w ofercie serwisu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są to ceny brutto).
Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym
mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr
144, poz. 1204 z późn. zm.).
6. Korzystanie z serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a). Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą
ActiveX, JavaScript i Cookies lub
b). Mozilla Firefox w wersji 59.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów
Javy, JavaScript i cookies,
c). minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.
7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za
pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz mogą
sporządzić jego wydruk.
8. Informacje o Produktach podane w serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i
użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Zasady dokonywania zamówień
1. Wszelkie czynności dokonywane w ramach strony www.miamiwars.pl, są przeznaczone tylko i
wyłącznie dla obecnych lub przyszłych klientów Sprzedawcy, którzy chcą dokonywać zakupu
Produktów drogą elektroniczną.
2. Składanie zamówienia w serwisie dokonuje się poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy
internetowych udostępnianych w ramach serwisu.
3. W ramach serwisu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia
Usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego
wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza i jest zawierana na czas nieoznaczony.
5. Rejestracja w serwisie następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.
6. Sprzedawca nie jest dostawcą usługi Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych
usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we
własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za
pomocą, którego możliwe jest dokonanie Zamówienia.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania z usług oferowanych przez Miami Wars w sposób nie zakłócający jego
funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie niezamówionej
informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających
na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
3. korzystania z usług oferowanych przez serwis w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi
w danym zakresie zwyczajami,
4. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
5. korzystania z usług oferowanych przez serwis w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów
oraz dla jego serwisu, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i
wszelkich przysługujących im praw,
6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach serwisu jedynie w zakresie własnego
użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na
podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę
8. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach
serwisu i/lub podczas dokonywania zakupu Produktów.
9. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić serwis o każdym przypadku naruszenia jego
praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym
Regulaminie. Serwis może pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu oraz także drogą
telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów lub usług
oferowanych w ramach usługi, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez
Klienta niniejszego Regulaminu, a w szczególności gdy Klient:
1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych
Klientów,
3. dopuści się zachowania, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami
prawa oraz narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie
Zamówień.
10. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT, etc.
11. W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych, Klient
zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania Zamówienia o
możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych
Produktów.
12. Zamówienie Produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy
sprzedaży. W celu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do podania wszystkich
niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer
domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych
danych wskazanych przez serwis za pośrednictwem strony internetowej www.miamiwars.pl.
13. Produkty zostaną zarezerwowane, a Zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zamówione
Produkty będą dostępne oraz gdy Klient dokona wpłaty w wyznaczonym terminie 30 minut od
momentu złożenia zamówienia. W przypadku niedostępności danego Produktu, Klient zostanie
niezwłocznie poinformowany o anulowaniu Rezerwacji lub Zamówienia z powodu braku
Produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację Zamówienia z prośbą o
potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku Produktu lub braku woli dalszej
realizacji Zamówienia Klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat.
14. Zrealizowanie zamówienia zostanie potwierdzone w wiadomości e-mail.
15. serwis nie przyjmuje zamówień złożonych za pośrednictwem poczty e-mail.
16. Serwis realizuje obsługę Klienta na terenie Polski. Zamówienia można składać 24 godziny na
dobę przez cały rok według obowiązującego grafiku na dany rok kalendarzowy.
17. Zamówienia będą potwierdzane przez Sprzedawcę najpóźniej po trzech dniach roboczych od
dnia złożenia zamówienia. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w złożonym przez Klienta
zamówieniu, nie nastąpi jego potwierdzenie przez Sprzedawcę.
18. Klient podczas rejestracji w Serwisie jest zobowiązany do podania adresu
e-mail, pod którym możliwe będzie potwierdzenie przez Sprzedawcę złożonego
zamówienia oraz numeru telefonu kontaktowego wraz z numerem kierunkowym. Zamówienie
może zostać anulowane w przypadku błędnego wypełnienia „Danych bilingowych”. Z chwilą
potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub usługi
pomiędzy Klientem a serwis
19. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia od klientów, którzy
mają nieuregulowane zobowiązania finansowe. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości
dotyczących zamówienia klient może się z skontaktować ze Sprzedawcą poprzez formularz na
stronie internetowej lub telefonicznie.
20. Klient który zakupił Produkt u Sprzedawcy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w celach określonych w niniejszym Regulaminie
21. kaucja 20 zł, która gwarantuje rezerwację miejsca na bezpłatne saunowanie, w przypadku
kiedy klient nie skorzysta z zarezerwowanej usługi jest bezzwrotna
22. klient może korzystać z rezerwacji usługi bezpłatnego saunowania (kaucja 20 zł) raz na dwa
tygodnie
23. Opłacone zamówienie można odwołać najpóźniej 48h przed rezerwacją.
Formy płatności
1. W trakcie składania zamówienia Klient może dokonywać płatności tylko za pośrednictwem serwisu
autoryzacji płatności „tpay” – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul.
Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał
zakładowy 5 494 980.00 PLN (wpłacony w całości).
2. Opłaty dokonuje klient po przekierowaniu przez system na stronę tpay. Zamówienie zostaje
realizowane dopiero po jego opłaceniu.

Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące umów, o których mowa w Regulaminie, Klient może składać w formie pisemnej,
w tym za pomocą listu poleconego, na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie.
2. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Klient może złożyć reklamację w
terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
3. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Klienta oraz nazwę Konta (Login) i adres email Klienta;
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji (rekomendowane jest,
aby była ona przesyłana listem poleconym) przez Sprzedawcę.
5. Sprzedawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia
Regulaminu.
6. O decyzji Sprzedawcy Klient zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany przy składaniu reklamacji.

Spory

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego.
Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną umów sprzedaży wymagających podania danych
osobowych, Sprzedawca jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust.
1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r.
poz. 1422, z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych Klientów niezbędnych do nawiązania,
ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży przez Sprzedawcę oraz wyłącznie w celu
prawidłowej realizacji umów sprzedaży.
2. W przypadku uzyskania przez Sprzedawcę wiadomości o korzystaniu przez Klienta z Serwisu w sposób
niezgodny z prawem lub Regulaminem, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celu i w
zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta.
3. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego w
związku z zakupami jest Sprzedawca. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest za
pośrednictwem adresu rezerwacje@miamiwars.pl
4. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– realizacji umów sprzedaży za pomocą systemu
– utrzymania konta użytkownika i innych usług z nim związanych w systemie
– zagwarantowania bezpieczeństwa świadczonych usług sprzedaży internetowej poprzez rejestrację
adresów IP użytkowników serwisu sprzedaży internetowej .
5. Klienci mają prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
7. Klient ma prawo do wniesienia skargi, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym do dnia 25 maja 2018 r., jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
a. nazwisko i imiona Klienta;
b. numer NIP (jeżeli dotyczy);
c. adres zamieszkania lub pobytu;
d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
e. adres poczty elektronicznej;
f. numer telefonu;
Udostępniając formularz rejestracyjny Usługodawca określa dane osobowe Usługobiorcy, których podanie
jest niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością świadczenia Usług przez
Usługodawcę.
9. Sprzedawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
Sprzedawcy z serwisu (dane eksploatacyjne):
a. identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu;
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego
korzystał Usługobiorca;
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług;
d. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
10. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we
wprowadzanych danych:
a. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres rezerwacje@miamiwars.pl
11. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę
drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie
stosownej wiadomości e-mail po zawarciu transakcji sprzedaży.
b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez wysłanie
Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c. Specyfikacja Zamówienia jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym
Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Informacja o plikach „cookies” w systemie

1. Serwis może używać plików „cookies” kiedy Klient odwiedza stronę www.
Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych, i są kojarzone wyłącznie z
przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska
użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może
odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych
statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron.
2. Serwis może także umieszczać pliki „cookies” w celu:
1. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu)
2. tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu
3. dostosowania serwisu do potrzeb Klientów
3. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej
poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia
użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi
strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże
wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie,
monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji
serwisu. Jednocześnie serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla
użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach.

Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem
korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient
akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu,
w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do
usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane
według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Postanowienia przejściowe i końcowe.
1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za
nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień
Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom
nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
2. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach
nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.
1204 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia
18 lipca 2002 oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst
jedn. z dnia 17 maja
2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).
3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej miamiwars.pl oraz dostarczany
nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
Regulamin wchodzi w życie z dniem: 1/1/2022